خدمات

 • توانایی های شرکت مطالعات و پژوهش آذین زمین پویا در زمینه ارائه خدمات به شرکت ها، پژوهشکده ها و سازمان های فعال در حوزه علوم زمین به شرح زیر میباشد:

   

  طراحی و انجام مطالعات سیالات درگیر در کانسارها و پتانسیل های معدنی

  ·        بازدید صحرایی و شناسایی انواع آلتراسیون ها و کانی زایی

  ·        دسته بندی رگه ها بر روی زمین

  ·        طراحی شبکه نمونه برداری و برداشت آن

  ·        آماده سازی نمونه ها و تهیه مقاطع دوبر صیقلی با ضخامت 100 تا 200 میکرومتر جهت مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر

  ·        مطالعات پتروگرافی مقاطع به منظور تعیین نام سنگ، کانی های اولیه، ثانویه و فرعی، کانه های فلزی، دگرسانی، بافت و رگه ها و رگچه ها

  ·        مطالعات پتروگرافی سیالات درگیر به منظور شناسایی شکل، اندازه، فراوانی و منشا (اولیه، ثانویه و شبه ثانویه)

  ·        دسته بندی سیالات درگیر بر اساس تعداد فازهای موجود در دمای اتاق و شناسایی اجتماعات انکلوزیونی (fluid inclusion assemblage)

  ·        انجام مطالعات میکروترمومتری و اندازه گیری پارامترهایی نظیر دمای ذوب اولیه یخ، دمای ذوب نهایی یخ، دمای ذوب کلاتریت، دمای ناپدید شدن فازهای گازی، دمای انحلال کانی های دختر و دمای هموژن شدن نهایی

  ·         تفسیر نتایج و پاسخگویی به سوالات زیر:

  ·        تعیین نوع کانسار

  ·        تعیین ترکیب سیالات کانه ساز

  ·        تعیین محدوده دمایی تشکیل کانسار

  ·        تعیین فشار سیالات کانه ساز و عمق کانی زایی

  ·        تعیین عوامل نهشت فلزات نظیر جوشش، اختلاط با سیالات جوی، سردشدگی و کاهش فشار

  ·        تعیین منشا سیالات کانه ساز و ارتباط سیستم کانی زایی با سیالات ماگمایی، هیدروترمالی، جوی و ...

  ·        تعیین زایایی و نازایی سیستم مورد مطالعه

  ·        هدایت عملیات اکتشاف و حفاری به سمت مرکز سیستم مورد مطالعه

  ·        مقایسه نتایج مطالعات میکروترمومتری و الگوهای توزیع شوری در برابر دمای هموژن شدن با سایر کانسارها و تعیین مقدار سولفیدزاسیون نهشته، سرعت نهشت عناصر با ارزش و سهم آمیختگی سیالات

  طراحی و انجام مطالعات سیالات درگیر در حوضه ها و سازندهای رسوبی و میادین نفتی و گازی

  ·        مطالعات زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

  ·        تعیین نقاط و نمونه برداری از فواصل چینه شناسی درون مغزه های حفاری

  ·        نهیه مقاطع نازک و دو بر صیقلی به منظور انجام مطالعات پتروگرافی و میکروترمومتری

  ·        مطالعات پتروگرافی مقاطع و تعیین پاراژنز دیاژنزی

  ·        مطالعات میکروسکوپی نور UV سیالات درگیر یه منظور شناسایی سیالات درگیر هیدروکربنی و میزان بلوغ آنها

  ·        مطالعات پتروگرافی سیالات درگیر به منظور شناسایی شکل، اندازه، فراوانی و منشا (اولیه، ثانویه و شبه ثانویه)

  ·        دسته بندی سیالات درگیر بر اساس تعداد فازهای موجود در دمای اتاق و شناسایی اجتماعات انکلوزیونی (fluid inclusion assemblage)

  ·        انجام مطالعات میکروترمومتری و اندازه گیری پارامترهایی نظیر دمای ذوب اولیه یخ، دمای ذوب نهایی یخ، دمای ذوب کلاتریت، دمای ناپدید شدن فازهای گازی، دمای انحلال کانی های دختر و دمای هموژن شدن نهایی

  ·         تفسیر نتایج و پاسخگویی به سوالات زیر:

  ·        ردیابی مهاجرت و تعیین مسیر مهاجرت نفت

  ·        تعیین ارتباط زمانی میان زمان جایگیری هیدروکربن و فرایند تکاملی تخلخل در مخزن

  ·        شناسایی نوع محصول مخزن و کیفیت آن

  ·        شناسایی پوش سنگ و کیفیت آن

  ·        تعیین تاریخچه دیاژنزی (فشار ترکیب دما) حوضه رسوبی

  طراحی و انجام مطالعات سیالات درگیر در میادین انرژیهای زمین گرمایی

  طراحی و انجام مطالعات ژئومتالورژی

  طراحی و انجام مطالعات حوضه های رسوبی شامل زمین شناسی، رسوب شناسی، ژئوشیمی آلی، خواص مخزنی، تفسیر ساختمانی، فسیل شناسی و چینه شناسی

  برگزاری دوره ها و گارگاه های آموزشی در زمینه فنون و مباحث نوین علوم زمین

  مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی مقاطع نازک، نازک صیقلی و صیقلی

  تهیه مقاطع نازک، صیقلی، نازک صیقلی، دو بر صیقلی و مقاطع نازک و صیقلی از پودرهای سرندی